Användarvillkor | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Användarvillkor

Uppdaterad 28 april 2010

Riksförbundet Sveriges lottakårer
Lilla Nygatan 14
103 16 Stockholm 

Villkor mellan Riksförbundet Sveriges lottakårer (orgnr 802006-0359), nedan kallad Svenska Lottakåren, och den fysiska person som registrerar medlemskap i Svenska Lottakårens community samt dess webbplats (nedan kallad Användare).

Medlemskap i Svenska Lottakårens community, nedan kallad Community, betyder inte att användaren automatiskt är medlem inom organisationen Riksförbundet Sveriges lottakårer. Medlemskap i Community är enbart för att få tillgång till de tjänster som Svenska Lottakåren erbjuder användare inom sin Community. Dessa användare kan vara både medlemmar inom organisationen, nedan kallad Medlem samt övriga som enbart önskar ta del av Svenska Lottakårens communityplattform. Svenska Lottakåren äger rätt att begränsa vissa delar av tjänsterna till att enbart gälla användare som även har medlemskap inom Svenska Lottakåren.

Allmänt

Dessa villkor gäller för utnyttjande av tjänster och information som blir tillgängliga genom medlemskap i Svenska Lottakåren Community och dess webbplats.

Svenska Lottakårens webbplats innehåller tjänster och information för besökare och Användare. En del av tjänsterna och informationen är tillgängliga för alla besökare men vissa tjänster såsom min sida (presentationssida), bloggar genom RSS-flöden, wall (gästbok), bildgalleri, meddelandefunktion m.fl. samt information (nedan gemensamt benämnda "Tjänster") kan endast tillgodogöras eller nyttjas under förutsättningen att Användaren godkänner dessa regler.

Det är endast tillåtet att registrera ett (1) konto per fysisk person. Om flera personer nyttjar samma internetabonnemang för Svenska Lottakårens Tjänster får varje person registrera varsitt användarkonto. Dock samregistreras Användare till sitt internetabonnemang i upprätthållningen vilket innebär ett gemensamt straffansvar vid överträdelser.

Medlemskap i community

1 Den som vill bli Användare skall registrera sitt namn, adress, personnummer, telefon, e-post och övriga uppgifter som Svenska Lottakåren efterfrågar. Genom registreringen blir denne Användare i Communityn. Genom registreringen godkänner vidare Användaren villkoren. Observera att villkoren kan komma att ändras och nya läggas till, du bör därför läsa igenom villkoren med jämna mellanrum.

1.1 Användaren lämnar genom registreringen sitt samtycke till att Svenska Lottakåren med automatisk databehandling handhar personuppgifter om Användaren, dels de uppgifter som lämnats i samband med registreringen men också uppgifter som Användaren valt att registrera/publicera inom ramen av Tjänsten. Såväl person- som adressuppgifter handhas under tystnadsplikt och säljs inte till tredje part. I samband med utbildningar och aktiviteter som arrangeras av Svenska Lottakåren eller någon av dess samarbetspartner kan person- och adressuppgifter som är lämnad av Användare i samband med att Användaren själv anmält sig till utbildningen eller aktiviteten lämnas ut till samarbetspartnern. Samtycket kan närhelst Användaren önskar återkallas genom att kontakta Svenska Lottakårens kansli (skriftligen och undertecknad). I sådana fall raderas all behandlad information om Användaren samt Tjänster som Användaren publicerat eller valt att göra tillgängliga, dock inte information som publicerats genom dialogtjänster såsom diskussionsforumet, kommentarer på andras wall (gästböcker) eller i övriga Tjänster som delas av flera Användare. Dessa uppgifter kan anmälas för radering separat och behandlas då under varje Tjänsts ytterligare regler eller villkor. Statistiska spår som Användaren lämnat, t.ex. på andra Användares besökslistor, röstresultat eller tävlingar raderas inte. Uppgifter som Svenska Lottakåren är skyldig enligt lag att arkivera raderas inte förrän det är juridiskt möjligt.

Allt material som publiceras av Användaren via dialogtjänster (för närvarande diskussionsforum och grupper) innefattar även automatisk publicering under andra tillämpliga webbplatser/medier som drivs av Svenska Lottakåren eller dess samarbetspartners. Sådan information kan även användas för extern information och marknadsföring. Genom medlemskapet på Communityn accepterar Användaren att Svenska Lottakåren använder informationen som publicerats av Användaren på sätt som anges ovan och någon ersättning skall inte utgå till Användaren.

1.2 Användaren har rätt att (högst 1 gång per år), begära (skriftligen och undertecknad) att få ta del av vilka uppgifter som behandlas och rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter.

Användaren ansvar och skyldigheter

2 Många av Tjänsterna som Användaren får tillgång till har ytterligare villkor eller regler som Användaren måste tillgodogöra sig innan Tjänsten nyttjas. När dessa Tjänster nyttjas godkänner Användaren ytterligare villkor eller regler som tillämpas för Tjänsten.

2.1 Användaren ansvarar för att inte utnyttja Tjänsterna i syfte att sprida data eller information, ej heller länkar till andra webbsidor som;
- är olagliga i Sverige
- är i strid med Tjänstens ytterligare villkor eller regler
- kan anses vara stötande, osmakliga eller avbilda något som kan ge sexuella, rasistiska, etniska eller religiösa anspelningar på ett olämpligt sätt
- kan anses göra intrång i tredje parts rättigheter
- har kommersiella intressen (gäller ej oberoende tips)
- strider mot Svenska Lottakårens värdegrund

2.3 Vidare ansvarar Användaren för att inte bereda sig obehörig åtkomst i Tjänsterna eller att information obehörigen används, förstörs eller förvanskas. Användaren är skyldig att anmäla andra Användares missbruk eller överträdelser av tillämpliga villkor eller regler via varje Tjänsts anmälningsfunktion.

2.4 Inloggningsuppgifter för användarkontot måste skyddas så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna, Användaren förbinder sig därför att skydda dessa uppgifter och behandla uppgifterna som en personlig värdehandling.

2.5 Användaren är skyldig att följa Svenska Lottakårens användarvillkor, regler, policyer, värdegrund samt övriga regler och villkor för tillhörande Tjänster på webbplatsen.

2.6 Alla bilder som du lägger upp måste vara tagna eller skapade av dig själv, i syfte att upprätthålla upphovsrättslagen. Bilder som du köpt eller på annat sätt förvärvat och där ni tillgivits tydliga rättigheter som medger återpublicering på internet kan vara OK, men Svenska Lottakåren förbehåller sig rätten att neka eller ta bort bildmaterial som redaktionen anser tvistigt eller som vållar konflikter. Varumärken eller andra registrerade figurer får inte användas.

Svenska Lottakårens ansvar och begränsningar

3 Svenska Lottakåren ansvarar för att hålla Tjänsterna i drift 24 timmar om dygnet. Avbrott kan emellertid förekomma pga fel, service eller uppgradering. Vissa nya Tjänster som görs tillgängliga för test, kontroll eller undersökning kan utan varsel stängas av som t.ex. när nya funktioner testas.

3.1 Vid frågor eller problem avseende användandet skall frågor om Community ställas i av Svenska Lottakåren utsatt forum.

3.2 Svenska Lottakåren kan inte garantera innehållet eller ta ansvar för informationen som finns tillgänglig genom Tjänsterna, dock gör Svenska Lottakåren sitt bästa för att upprätthålla Tjänsterna på bästa sätt. Svenska Lottakåren tar vidare inget ansvar för Användarens eller andras användande av Tjänsterna eller för information eller data som Användaren eller andra registrerar, publicerar, kopierar, mottar, skickar eller gör tillgänglig på annat sätt.

3.3 Svenska Lottakåren ser till att på bästa sätt upprätthålla, drifta och säkerställa Tjänsterna men tar inget ansvar för förlust eller förvanskning av den data eller information som förmedlas via Tjänsterna. Svenska Lottakåren kan ej hållas ansvarig för obehörigt eller behörigt intrång, förstörelse eller förvanskning av information eller resurser i Användaren, Svenska Lottakårens eller andras Tjänster.

3.4 För att upprätthålla Tjänsterna och kontrollera att Användaren följer sina åtaganden enligt dessa villkor, äger Svenska Lottakåren rätt men har ej skyldighet att granska information och data som Användaren kommunicerar eller publicerar via Tjänsterna. Utan varsel äger Svenska Lottakåren rätt att helt eller delvis avlägsna information eller data vars innehåll enligt Svenska Lottakårens bedömning står i strid med dessa villkor, otillbörligt kritisk mot Svenska Lottakåren, eller bryter mot någon av Svenska Lottakårens policyer, regler eller värdegrund.

Giltighetstid och uppsägning

4 Medlemskapet som Användare i Communityn gäller tillsvidare. Uppsägning kan omedelbart göras genom att Användaren kontaktar Svenska Lottakårens kansli (skriftligen och undertecknad) med följande uppgifter; användarnamn, signatur, e-postadress, namn, adress, telefonnr och personnummer varvid medlemsuppgifterna för Communityn raderas på samma sätt som under punkt 1.1.

4.1 I det fall Användaren missbrukar Tjänsten på sådant sätt att det anses strida mot punkt 2-2.5 eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden gentemot Svenska Lottakåren äger Svenska Lottakåren rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa Användarens nyttjande av Tjänsterna samt säga upp medlemskapet i Communityn till omedelbart upphörande varvid användaruppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 1.1. Svenska Lottakåren äger rätt om skäligt att yrka på skadestånd pga Användarens missbruk eller Användarens agerande i strid med dessa användarvillkor.

4.2 Om Användaren uppger felaktig kontaktinformation eller inte använder Tjänsterna under en längre period (12 månader) äger Svenska Lottakåren rätt att upphöra medlemskapet i Communityn utan föregående meddelande varvid användaruppgifterna kan raderas på samma sätt som under punkt 1.1.

Betaltjänster

5. För extra Tjänster eller förmåner som är helt eller delvis avgiftsbelagda (s.k. betaltjänster), de är endast tillgängliga mot en avgift under en tidsbegränsad period. Användare och besökare väljer helt frivilligt att nyttja betaltjänster mot en avgift.

5.1 Priset för avgiftsbelagda Tjänster och förmåner kan ändras utan varsel. Skulle en prisändring ske under perioden Användaren eller besökaren nyttjar betaltjänster fortsätter emellertid tjänsten fungera så länge som den är betalad för. Betaltjänsten går inte att återkalla/avbeställa under den period den är tecknad för.

5.2 Om Svenska Lottakåren ser sig nödsakade att radera Användare på grund av överträdelse av användarvillkoren eller att Användaren på eget bevåg avslutat medlemskap i Communityn, förlorar Användaren den återstående avgiften från den tidpunkt för utträdet till utlöpandet av betaltjänsten.

Överlåtelse

6. Eftersom medlemskapet i Communityn är personligt kan Användaren inte överlåta det till tredje part. Svenska Lottakåren äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter avseende Tjänster till tredje part.