Lottor svarade på frågor om "Om krisen eller kriget kommer" | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottor svarade på frågor om "Om krisen eller kriget kommer"

Lazo, Marianne, Monika och Jennie från Svenska Lottakåren var några av medarbetarna på MSB:s kontaktcentrum för broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.

Under maj och juni stöttade frivilliga på det kontaktcenter som upprättades på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Stockholm inför utdelandet av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Broschyren, som var en del av ett regeringsuppdrag, delades ut till samtliga 4,8 miljoner hushåll i landet i syfte att informera invånarna om hur de kan förbereda sig för allt ifrån kriser i vardagen till i värsta fall krigsfara och krig.

Lazo SadikGenom mitt engagemang som stabsassistent i Svenska Lottakårens stabspool fick jag kännedom om uppdraget. Att ha en överenskommelse som stabsassistent i Stabspoolen innebär att ha genomfört utbildning och övningar som är förberedande inför någon av lottakårens krisberedskapsuppdrag. Som del av Stabspoolen kan personalen få förfrågan om att agera förstärkningsresurs till myndigheter, landsting och kommuner vid behov. På MSB:s kontaktcentrum var vi fyra representanter från Svenska Lottakåren. Övriga medlemmar från frivilliga försvarsorganisationer kom från Röda korset, Svenska Blå Stjärnan och Försvarsutbildarna.

Eftersom innehållet i broschyren beräknades väcka många känslor upprättade MSB ett kontaktcentrum för att kunna bemöta allmänhetens frågor som uppkom i samband med utskicket. Vi som rekryterades hade olika arbetslivserfarenheter och talade nio olika språk: svenska, engelska, spanska, vietnamesiska, kurdiska, franska, tyska, portugisiska och kantonesiska. Tillsammans fick vi genomgå en unik två veckor lång utbildning i regi av Försvarshögskolan som bestod av föreläsningar, studiematerial, team-building samt ett guidat studiebesök på Armémuseum. Samtliga moment gav en historisk och bred bakgrund för att vi skulle kunna sätta oss in i sammanhang och ta emot en stor mängd frågor. I programmet ingick också en heldagskurs i positiv kommunikation och telefonbemötande, där vi fick med oss verktyg för att hantera samtal ifrån t.ex. ledsna och upprörda invånare.

Rent praktiskt innebar rollen i kontaktcentrum främst att besvara frågor via kanaler som telefon, e-post och chatt. Givetvis fanns sakkunnig MSB personal tillgänglig för vägledning vid behov. I det stora hela var mottagandet av broschyren positivt hos invånarna då 76 procent har tagit del av av utskicket och 91 procent har lagt märke till att den levererats, vilket också kunde speglas i engagemanget och kreativiteten att på sociala medier dela egna versioner av broschyren med utbytt text.

Frågorna vi fick rörde sig mest om broschyrens innehåll och vart det närmaste skyddsrummet ligger. Många undrade varför den skickas ut just nu och om vi står inför något aktuellt krigshot. Andra vanligt förekommande frågor rörde det svenska krisberedskapssystemets uppbyggnad och vad som är individens egna ansvar vid en händelse, innebörden av totalförsvaret samt hur en kan ansluta sig till frivilligheten.

Att vara med på riktigt, när det väl händer och utgöra en del av helheten i arbetet med att öka riskmedvetenheten i landet betyder särskilt mycket för mig som har engagerat mig inom just detta lokalt och på fält sedan tidigare. Känner mig stolt att som stabslotta ha fått möjligheten att arbeta på en nationell nivå och bemöta invånarnas frågor. Det har varit en vikig och givande erfarenhet som jag bär med mig i det fortsatta arbetet med samhällets krisberedskap.

Text och bild: Lazo Sadik, Sollentuna lottakår