Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap: hearing om FFO remissvar

Utredningen Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap lämnades över till regeringen i november 2022. När utredningen gick ut på remiss bestämde sig 17 frivilliga försvarsorganisationer för att skicka in ett gemensamt remissvar. 11 maj bjuds medlemmar in till en öppen hearing om remissvaret.

Publicerad 2 maj 2023
Kvinna bär en reflexväst med texten Svenska Lottakåren. Hon håller ett papper i höger hand och pekar med vänster hand.

I maj 2021 beslutade regeringen att ge en utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. Utredningen skulle inkludera tre sakområden: skyddsrum, utrymning och inkvartering. Lite mer än ett halvt år efter beslutet inledde Ryssland sin fullskaliga attack mot Ukraina. Detta innebar att utredarna fick ett oönskat, men konkret perspektiv på skyddet som de kunde ta hänsyn till i utredningen.
 
I november 2022 lämnad utredaren sin rapport till regeringen, SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap. Utredningen gör bedömningen att de fysiska konsekvenserna för civilbefolkningen i händelse av ett väpnat angrepp mot Sverige generellt sett kan bli desamma eller likartade som de som befarades under kalla kriget och den hotbild som då gällde. Utredningens bedömning påverkas också i hög grad av det som hittills har kännetecknat det pågående kriget i Ukraina. I utredningen finns frivilliga försvarsorganisationers roll som stöd för att hantera processerna runt utrymning och inkvartering beskriven. 
 
I början av 2023 lämnades utredningen på remiss och 17 av de Frivilliga försvarsorganisationer som bildar FOS (Frivilligorganisationernas samarbetskommitté) beslutade sig för att författa och skicka in ett gemensamt remissvar. FOS gav en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram förslag på remissvar som FOS kan ställa sig bakom och skicka in.

Arbetsgruppen har nu tagit fram ett slutförslag som bygger på frivilliga försvarsorganisationers förmåga och möjlighet att delta i större utsträckning än utredaren föreslår, samt att frivilliga och civilpliktiga båda behövs. 
 
Fokus i remissvaret är frivilliga försvarsorganisationers förmåga i följande:
•    Ansvarsfördelning och en sammanhållen och effektiv planering
•    Planering och förberedelser 
•    Resursgruppers uppdrag vid kontroller av skyddsrum 
•    Frivilliga försvarsorganisationerna tillhandahåller beredskapsgrupper
•    Frivillig resursgrupp och frivillig beredskapsgrupp
•    Tillväxt genom fler beredskapsavtal 
•    Effektiv resursförflyttning av beredskapsgrupper
•    Trygghetspunkter
•    Ekonomi
•    Behov utöver det utredningen besvarar 
 
Den 11 maj kl. 20.00-21.00 håller arbetsgruppen en öppen hearing om remissvaret. Alla medlemmar välkomnas att lyssna. Hearingen genomförs via Zoom. Ingen anmälan krävs.

Anslut till mötet

Meeting ID: 816 6638 2371
Passcode: 7Dw8ptj0