Minnesfonden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Minnesfonden

Information
Instiftad: 
1948
Vem kan söka: 
Medlem i Svenska Lottakåren
Ansök: 
Blankett
Ansökningsperiod: 
Löpande under året
Beslutande instans: 
Presidiet
Beslut meddelas: 
Vanligtvis inom 90 dagar från att ansökan mottagits
Kan beslut överklagas: 
Nej
Årlig utdelning: 
Fondens utdelning är vanligtvis 50 000 kr om året och normalt lämnas bidrag till medlemmar på belopp under 10 000 kr.
Beskrivning

Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bidrag åt lottor, som gjort sig särskilt förtjänta om lottarörelsen och som är i behov av hjälp samt vidare åt lottor som ådragit sig sjukdom eller invaliditet i sin tjänsteutövning, ävensom i andra ömmande fall. Fondens ändamål är även att lämna stipendium åt lotta/or för projekt som bidrar till att utveckla organisationen.

Det går bra att skänka en gåva till fonden genom att sätta in den på bankgiro 289-6868. Märk inbetalningen med "Minnesfonden". Beställning av minnesfondsblankett görs genom Lottashopen.

Stadga

STADGAR FÖR LOTTORNAS MINNESFOND

antagna av riksstämman 1966, reviderade 1996 och 2002.

§ 1 Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bidrag åt lottor, som gjort sig särskilt förtjänta om lottarörelsen och som är i behov av hjälp samt vidare åt lottor som ådragit sig sjukdom eller invaliditet i sin tjänsteutövning, ävensom i andra ömmande
fall. Fondens ändamål är även att lämna stipendium åt lotta/or för projekt som bidrar till att utveckla organisationen.

§ 2 Fonden bildas:

a) genom gåvor, donationer, testamentariska förordnanden;
b) genom inbetalning i samband med uppvaktning eller kondoleans,
c) genom inbetalning vid jubileum och egen bemärkelsedag.

Minimibeloppet för hyllnings- respektive kondoleansblankett fastställes årligen av presidiet.

En hyllnings- resp kondoleansblankett kan rekvireras med eller utan text. Fonden kan sända hyllningsblankett direkt till den som är mål för uppvaktning eller såsom kondoleansbevis enligt adress.

§ 3 Fonden förvaltas av SLK fondförvaltningsnämnd i enlighet med för nämnden gällande stadgar antagna av ordinarie riksstämma.

§ 4 Fondens räkenskaper avslutas varje år per 31 december. Revision av fondens räkenskaper och förvaltning skall årligen utföras av riksförbundets revisorer.

§ 5 För utbetalning av bidrag enligt § 1 ovan är följande fondmedel disponibla:

  1. Medel enligt § 2 mom a)
    under förutsättning att fondens behållna kapital överstiger 30 000 kronor.
  2. Årliga nettobehållningen enligt § 2 mom b) och c)
    efter avdrag av 25 %, vilket lägges till fondens kapital.

Beslut angående bidrag fattas av överstyrelsens presidium.

§ 6 Beslut om ändring av dessa stadgar eller fondmedels överförande till annan fond skall fattas av ordinarie riksstämma. För sådant beslut fordras 2/3 majoritet av de avgivna rösterna.

Ansökan

ansokan_minnesfonden_2019-04-05.docx

Ladda ned