Järnvägsspår i en lummig omgivning

Resepolicy

Målet med Svenska Lottakårens resepolicy är att vi ska underlätta för säkra, kostnadseffektiva och i möjligaste mån klimatsmarta resor.

Denna resepolicy omfattar anställda, såväl kanslipersonal som instruktörer, förtroendevalda och funktionärer samt kursdeltagare på kurser och arrangemang anordnade av oss, oavsett organisationstillhörighet.

Val av färdmedel

Billigaste resa ur ett totalt perspektiv ska eftersträvas. Kollektiva resor ska väljas i första hand. Den resandes förmåner (ungdom/student/pensionär) ska användas där så är möjligt.

  • Vid resor längre än 55 mil – Välj i första hand tåg eller flyg, i sista hand bil (med bil avses även motorcykel, skoter m.fl. fordon).
  • Vid resor kortare än 55 mil– Välj i första hand tåg eller buss, i andra hand bil och i tredje hand flyg.
  • Vid resor inom närområdet– Välj i första hand allmänna kommunikationsmedel, cykel eller gång. Bil eller taxi kan väljas om det tidsmässigt är uppenbart fördelaktigt eller om utrustning i större omfattning ska tas med.

Vid färd med egen bil erhålls milersättning enligt gällande regler för skattefri milersättning (dock max vad motsvarande resa med 2 klass tåg kostar).

Samåkning skall eftersträvas.

Riktlinjer för resor till och från utbildningar

Inga resebeställningar får göras förrän bekräftelse på antagning till utbildningen har erhållits.

I antagningsbeskedet finns kontaktuppgifter till resebyrån samt anvisningar om vart resan skall bokas till och från (i många fall sker gemensam transport till kursplats från station eller motsvarande). I detta finns också vilka ankomst- och avresetider som är möjliga. I de fall ankomst är möjlig dagen före utbildning anges även detta.

Har du frågor kring detta – vänd dig till din kurschef.

Beställning av resa

Resor ska i första hand beställas hos utsedd resebyrå för att förenkla hanteringen på kansliet, samt erhållande av avtalspriser. Administrativa uppgifter, kursnummer/projektnummer och motsvarande erhållas via kurschef eller den som kallar till förrättningen. Vid beställning ange alltid kursnummer som du fått via antagningsbeskedet. 

Resenären får inte låta bonusförmåner styra val av leverantör. Intjänad bonus bör om möjligt utnyttjas för resor i tjänsten/för organisationen.

Resor skall ske i direkt anslutning till kurs/förrättning, och ske från/till ordinarie bostad.

Resor skall beställas i så god tid som möjligt för att erhålla bästa pris. Resenären bör själv ha undersökt ekonomiska resealternativ innan kontakt med resebyrån. Vid osäkerhet kring resedetaljer kan ombokningsbara tågbiljetter bokas, vid behov av flyg ska resenären avvakta med bokning tills definitiva direktiv erhålls från t ex kurschef eller ansvarig för event.  

Om en förändring sker i planerad resa ska biljetten avbokas snarast.

I de fall utlägg eller kostnader för resa uppkommit regleras detta via reseräkning.

Undantag/oklarheter besvaras av kurschefen vid utbildningar, i övriga fall av den som ansvarar för förrättningen.

Resepolicy

Ladda ner (87.84 KB)