UGL

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Kursen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar och därmed bli en bättre ledare.

UGL-konceptet skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att det inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker. Istället bygger de på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas reflektion ”här och nu”, det vill säga vad som händer med dem själva och i gruppen när de genomför olika uppgifter som illustrerar grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.

Deltagarnas olika tolkningar av uppgiften och hur den ska lösas leder till att de behöver hitta vägar att hantera sina motsättningar, så att samarbete kan ske utan att de behöver anpassa sig till den grad att de förtränger sina ”jag”. Till sin hjälp får de ”påfyllnad” av teorier som beskriver det som sker i gruppen. På så sätt normaliseras processen, deltagarna får en gemensam begreppsapparat och de kan med hjälp av den ”sätta ord” på de erfarenheter de får och därmed utveckla sitt kunnande.

Utbildningen sker med deltagare som i största möjliga mån är en främlingsgrupp för att reflektion och öppenhet inte ska påverkas av olika beroendeförhållanden. Främlingsgrupp innebär också ”största möjliga olikhet” vilket medför att deltagarna får lära sig att hantera de olika utmaningar de ställs inför på grund av att de kommer från olika kulturer.

Källa: Försvarshögskolan

Förkunskapskrav

Instruktör på militära utbildningar eller är på väg att utbilda dig till instruktör.

Kommande kurstillfällen

Utbildning Plats Datum Sök senast
UGL Älvkarleö -
Ansökningsdatum passerat