Allvarligt läge på Folk och Försvars Rikskonferens | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Allvarligt läge på Folk och Försvars Rikskonferens

Folk och Försvars Rikskonferens samlar omkring 300 deltagare och ett 60-tal talare för diskussion och debatt om försvar, säkerhet och samhällets krisberedskap. Fotograf: Ulf Palm

Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen bjöd på ett större allvar än tidigare år. Att omvärlden skapar osäkerhet vet vi och den pågående totalförsvarsplaneringen är ett kvitto på det. Vikten av att ha goda relationer och samarbeten, både internationellt och nationellt, lyftes fram vid många av programpunkterna. Inte minst viktigt är varje individs engagemang för att skapa ett robust samhälle, både i kris och krig.

- Det var tydligt på rikskonferensen att den eviga fredens tid är förbi och vi måste förstå att vi möter en ökad hotskala igen. Det var också väldigt tydligt att det finns en samsyn kring att vårt samhälle har stora sårbarheter, inte minst hot mot demokratin och vår egen säkerhet. Hot som cyberattacker och informationsinhämtning är vardag numera och vi som individer kanske inte ens förstår eller kan upptäcka hur mycket. Här har vi som frivilliga försvarsorganisationer en stor och betydande uppgift att hjälpa till att stärka den enskilde individens medvetande och förmåga över hela hotskalan så att individen själv kan skydda både sig själv, andra och samhället i stort, summerar Heléne Rådemar, rikslottachef, Rikskonferensen.

Söndag

Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar inledde Rikskonferensen med att just peka på allvaret i den värld vi lever i just nu.

- Vi lever i en världsordning där vissa aktörer anser sig tjäna på osäkerhet och hävdar den starkes rätt att dominera, medan långsiktighet och stabilitet är viktigt för små stater som Sverige.

Just relationer var temat för Rikskonferensens första dag. Försvarsminister Peter Hultqvist inledde sitt öppningsanförande med att tacka alla de som bidrog i samband med skogsbränderna sommaren 2018. Hans tal handlade mycket om vikten av samarbete men han betonade också det försämrade omvärldsläget.

- Vi kan inte blunda för att det säkerhetspolitiska läget över tid har försämrats. Vi måste ha en medvetenhet om att kriser och incidenter som inbegriper militära maktmedel kan uppstå och vi kan heller inte utesluta militära angreppshot. Därför är det nödvändigt med långsiktiga och ökande satsningar på att förbättra den svenska nationella militära förmågan. Försvaret ska vara krigsavhållande och därmed fredsbevarande.- 

Rikskonferensens första dag avslutades med fokus på Kina. På samma sätt som Sverige vill upprätthålla sitt samhällssystem baserat på frihet och demokrati vill Kina upprätthålla sitt vilket syftar till att upprätthålla kommunistpartiets maktinnehav med folkets demokratiska diktatur. Kommunistpartiet erbjuder världen ett alternativ till demokrati och marknadsekonomi, en kinesisk lösning.

- Partiet ser idéerna om demokrati och individens mänskliga rättigheter som ett hot och den spänningen kommer att prägla världen framöver troligen, sa Ola Wang, journalist med särskilt fokus på Kina.

Kinas säkerhetsintressen är många, bland annat cyberspace, rymden, havsbottnar och polarområdet Man kallar sig numera en närarktisk stat och vill ha sin del av resurserna. Till skillnad mot tidigare har militären numera möjlighet att agera utanför landet för att säkra kinesiska intressen.

Kina investerar i många projekt världen över som inte alltid är en vinst ekonomiskt men man väger in säkerhet när man tar ekonomiska beslut. I 2017 års underrättelselag står att ’alla organisationer och medborgare ska enligt lag stödja, bistå och samarbeta med den statliga underrättelsetjänstens arbete’.

Xi Jinping, Folkrepubliken Kinas högste ledare och förväntas ha sista ordet i kinesisk politik i resten av sitt liv, har sagt:
- Kinesiska investeringar är en fråga om nationell säkerhet och nationella intressen.

Partiets syn på underrättelsetjänst är kopplad till konceptet nationell säkerhet, eller i Kina snarare statens säkerhet som skiljer sig markant från hur vi uppfattar nationell säkerhet i Sverige.

Målet för Kina är att 2049 har realiserat den Kinesiska drömmen, den stora nationella återfödelsen. Kinas mål är att bli en global ledare, militärt, ekonomiskt och vetenskapligt och införliva Taiwan. Landet ska vara självförsörjande på högteknologi, mat, säkerhet och industri.

Måndag

Måndagens fokus var totalförsvaret och temat med relationer följde med genom att försvarsministrarna från Finland, Danmark och Norge fanns på plats liksom även de ländernas motsvarighet till generaldirektören MSB. Tongivande var vikten av fortsatt samarbete.

Överbefälhavare Micael Bydén betonade Försvarsmaktens huvuduppdrag att försvara samhällsformen, vårt demokratiska samhälle.

- Det finast vi har, vår fred, vår säkerhet och vår frihet, det måste vi hålla fast vid.

ÖB påpekade att Försvarsmaktens förmåga har höjts så här halvvägs in i försvarsbeslutsperioden men från låga nivåer. Önskan till politikerna är att ge Försvarsmakten utrymme att bygga förmågor för framtiden, att ge Försvarsmakten handlingsfrihet att göra egna prioriteringar. Kommande försvarsbeslut måste ange mål och ambitionsnivåer som tar sikte på längre perspektiv menade ÖB. Just nu utvecklas försvarsförmågan hos andra länder snabbare än i Sverige och om vi ska kunna hålla jämna steg behövs det mer resurser.

ÖB lyfte också vikten av att fler kvinnor kommer in i Försvarsmakten. Ett jämställt försvar är ett starkare försvar. Det handlar om trovärdighet och kapacitet att Försvarsmakten ska bli bättre på att spegla det samhälle de är satta att skydda.

Dan Eliasson, generaldirektör MSB, klev upp på scenen efter ÖB och konstaterade att vi har stora sårbarheter i det civila samhället idag men att myndigheterna samarbetar brett, systematiskt och målmedvetet framåt för att steg för steg öka samhällets säkerhet. Ett specifikt område där samhället i stort behöver bli bättre är datasäkerhet. Takten i digitaliseringsarbetet går snabbare än säkerhetsarbetet och skapar ett gap som ökar.

De bevakningsansvariga myndigheterna har nu fått planeringsinriktning som vägledning i totalförsvarsplaneringen. I det ligger att skapa förmåga i samhället att hantera betydande samhällspåfrestningar som inkluderar höjd beredskap under en viss tidsperiod. Sju prioriterade områden är i fokus: energiförsörjning, livsmedel, information och kommunikation, transporter, finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, skydd och säkerhet.

Dan Elisasson betonade också att för att vi ska kunna ha ett starkt totalförsvar så krävs ett robust, väl fungerande samhälle.

- Folkets engagemang – och vilja att ställa upp - är en nyckel till framgång!

En utmaning i totalförsvarsplaneringen är personalförsörjningen. Dan Eliasson lyfte de frivilliga försvarsorganisationerna som en otroligt viktig resurs för att stärka upp när ordinarie personal inte räcker till. Systemet prövas under totalförsvarsövningen 2020.

I panelen ’Varför ska vi ha ett totalförsvar? - förankring och försvarsvilja’ betonade två av panelisterna att det vi ska försvara är våra fri- och rättigheter, inte en stat.

Tisdag

Hotet mot vårt samhälle och vår demokrati var rubriken på Rikskonferensens sita dag, tisdag.

Justitieminister Morgan Johansson inledde med tre punkter för varför vi ska ha ett starkt civilt försvar:

  1. Det är en moralisk plikt för varje stat att göra vad den kan för att skydda sina medborgare.
  2. Försvarsviljan. Knäcker man invånarna knäcker man viljan att försvara landet.
  3. Kunskaperna och strukturerna har vi nytta av inte bara i krig utan även i fredstid.

Tisdagen avslutades med en panel med titeln ” Klimatförändringar - naturkatastrofer och den moderna frivilligheten” där diskussionen koncentrerades på stödet från frivilliga, både spontan- och organiserade, i samband med skogsbränderna sommaren 2018.

Rikskonferensens innehåll pekar på hur viktigt det arbete som Svenska Lottakåren gör är för att stärka den grundlagda försvarsviljan, att engagera till utbildning för att kunna göra en insats som professionellt frivillig och att stärka det lokala trygghetsarbetet för att bygga tillit till samhällsfunktioner och människor. Vi bidrar helt enkelt till ett säkrare och tryggare samhälle i hela landet.

Länkar:

  • På Folk och Försvars webbsida kan du se hela Rikskonferensen i efterhand och läsa några av talen i text
  • Podd72 gjorde en summering av varje dag under rubriken #AfterSäkpol: söndag, måndag, tisdag