En majoritet av lottor är nöjda med sitt medlemskap | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

En majoritet av lottor är nöjda med sitt medlemskap

Att göra en insats är det starkaste skälet för de flesta medlemmar visar den medlemsundersökning som genomfördes efter sommaren. Även om de flesta också är nöjda med sitt medlemskap finns det en del att göra både för riksförbundet och kårerna för att öka viljan att stanna kvar och engagera sig över tid.

Överlag är lottor väldigt nöjda med sitt medlemskap och tre av fyra skulle rekommendera ett medlemskap till en vän eller bekant. Nöjdheten är störst bland helt nya medlemmar och de som varit medlem riktigt länge.

Däremot kan vi i medlemsundersökningen se en lägre grad av nöjdhet bland de som varit medlem två till tre år. Det skulle kunna vara en pandemieffekt i och med att mycket verksamhet ställdes in.

- Vi ska vara väldigt nöjda med resultaten i medlemsundersökningen, vi har en väldigt bra grund att stå på och bygga vidare på, menar generalsekreterare Anna Nubäck. Det medlemmar efterlyser att vi kan bli bättre på handlar om att rekrytera unga, bättre information till nya, synas mer i samhället, göra det enklare att aktivera sig som medlem och att ta hand om de äldre. Nu har vi en bra utgångspunkt för vidare diskussion både i lottakårerna och i överstyrelsen om vad vi behöver bygga vidare på framöver.

Medlemsundersökningen genomfördes i samarbete med Ungdomsbarometern under augusti och september. Frågorna skickades ut digitalt till 3351 medlemmar som betalt sin medlemsavgift för 2021. Svarsfrekvens var hög med 36%. En majoritet av de som svarade, 87%, var medlemmar i en lokal kår. 28% av de som svarade har varit medlemmar i 30 år eller mer och medianåldern på de som svarade var 53 år. 26% av de som svarade var medlem i minst ytterligare en frivillig försvarsorganisation.

Medlemsundersökningen genomfördes i syfte att få en bild av vad medlemmar, och de som väljer att avsluta sitt medlemskap, tycker om sitt medlemskap. Resultatet ger organisationen både lokalt och nationellt en möjlighet att föra en dialog kring vad som ska stärkas i det som redan idag är bra och vad vi behöver fortsätta utveckla för att bli bättre på. Överstyrelsen tar med sig resultatet in i sitt strategiarbete till exempel.

Medlemskapet

Gemenskap, arbeta för fred och frihet, vara en del av något särskilt (av och med kvinnor), möjlighet till utbildning och engagemanget i organisationen är de argument som flest nämner som fördelar med medlemskapet. Mer stöd från sin lottakår med utbildningar och aktiviteter som skulle passa en och möjligheter till nya engagemang efter en omstart nämner många som något de saknar Men även stöd med profilmaterial till kåren och fler utbildningar och aktiviteter saknar medlemmarna.

Som ny medlem visar undersökningen att det är väldigt viktigt att snabbt få en kontakt. 8 av 10 upplever att de fick det och lyfter vikten av att få ställa frågor och få tips på aktiviteter. Bland de som nämnde att deras första kontakt inte var bra nämns saker som att det var svårt att få kontakt och att det var svårt att förstå var man ska börja som ny medlem.

Ungefär en tredjedel av de som svarade säger att de skulle vilja engagera sig mer i organisationen och starkast är det drivet hos nya medlemmar. En majoritet känner också att de vet hur de ska gå tillväga om de vill engagera sig mer och känner sig också lyssnade på inom organisationen. Ungefär hälften ser att de kan påverka sin lokala lottakår medan enbart ca 20% ser att de kan påverka riksförbundet.

De allra yngsta lottorna hittade sin väg in i organisationen via ett läger medan äldre medlemmar drivs av att göra en insats för samhället. Tydligt är också att medlemmar mellan 25-50 år lockas av möjligheten till personlig utveckling.

Att göra en insats är den orsak att stanna kvar som väger tyngst enligt medlemmarna. Även om personlig utveckling också är en stark orsak. Nära sju av tio uppger att de är mycket sannolikt att de kommer att stanna kvar som medlemmar. Bland de som uppger en längre grad av sannolikhet att stanna kvar kan vi se att de till en större del är medlemmar som varit medlem kortare tid och de har även i lägre grad ett eller flera uppdrag i organisationen. En majoritet av medlemmarna anser också att det är viktigt att endast kvinnor kan bli medlemmar, även om endast 23% anger att de skulle överväga att lämna organisationen om medlemskapet blev öppet för även män.

Vi ställde också en fråga om vad som skulle kunna få en medlem att lämna organisationen. Orsaker som nämndes var brist på information och kontakt, tidsbrist eller om man skulle märka att man inte gör nytta i organisationen eller utvecklas som person. Sjukdom gavs också som orsak och även att om pensionen inte skulle räcka till medlemsavgiften.

Samma frågor som till medlemmarna skickades även till de lottor som under året valt att inte betala sin medlemsavgift. Bland de 20 som svarade var det tydligt att orsaken till att de väljer att inte fortsätta vara medlem hänger ihop med bemötande vid första kontakten att man inte förstår vad man får för värde av sin medlemsavgift.

Kommunikation

Bland de medlemmar som har ett medlemskap utan lokal lottakår var Lottaposten den mest lästa kommunikation och för medlemmar i en lokal kår är också nyhetsbrev det primära sätet att ta till sig information. Oavsett källa så anser medlemmarna att de är tydliga att ta till sig och få uttrycker att de får information för ofta.

Medlemsavgiften

När det gäller medlemsavgiften betalar de flesta medlemmar den själv och generellt sätt upplevs den ligga på en lagom nivå. Andelen som tycker att medlemsavgiften är för hög ökar med storleken på summan.

Mer än en fjärdedel av medlemmarna vet inte vad de betalar i avgift och hela 23% vet inte vad de får ut av medlemsavgiften. En tredjedel av de som betalar 450 kr i medlemsavgift tycker att den är för hög jämfört med knappt 20% bland de som betalar 250 kr.

Aktiviteter och utbildningar

Nio av tio medlemmar har deltagit i en aktivitet och under det senaste året har 86% av medlemmarna har deltagit i en digital aktivitet. Digitala aktiviteter ses inte som lika roliga och sociala men har varit ett bra alternativ under pandemin och upplevs ändå ge kunskap.

Ålder påverkar vilken typ av aktivitet man deltagit i. Bland medlemmar upp till 25 år är en endast 26% som deltagit i en kåraktivitet. Bland medlemmar över 50 år är det 69% som deltagit i en kåraktivitet.

Önskemål om aktiviteter i sin lottakår är kopplade till att lära känna kåren bättre såsom kortare föreläsningar eller temakvällar. Men även praktisk kunskap som HLR, kartläsning och självförsvar. På riksnivå önskar medlemmar att det ska erbjudas mer utbildning kopplat till introduktion till Svenska Lottakåren, ledarskap och personlig utveckling samt repetitionsutbildning för dom som har ett avtal.

Ökad nöjdhet med större engagemang

Vi tittade också på om det finns skillnader bland medlemmarna utifrån om man har ett uppdrag i organisationen såsom kårstyrelseledamot, funktionär eller är instruktör/handledare.

Vi ser att bland de som har ett uppdrag så är 63% mycket nöjda med sitt medlemskap medan den siffran sjunker till 40% bland de som inte har ett uppdrag. Båda grupperna ser lika på nivån på medlemsavgiften men bland de som har ett uppdrag har fler (73%) koll på vad de får ut av avgiften jämfört med de som inte har ett uppdrag (31%). Medlemmar som har ett uppdrag deltar också i större utsträckning i kårens aktiviteter och en mycket större andel upplever att de kan påverka sin lokala kår.

Ett stort tack till dig som tog dig tid att fylla i medlemsundersökningen.