Så tycker partierna i försvarsfrågor | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Så tycker partierna i försvarsfrågor

Från och med idag kan du förtidsrösta och även om försvarsfrågan inte är allmänhetens viktigaste valfråga så är den viktig för oss som är engagerade i de frivilliga försvarsorganisationerna. Svenska Lottakåren ställde tre frågor till riksdagspartierna och deras svar hoppas vi blir en pusselbit som gör ditt val lite enklare.

De 18 frivilliga försvarsorganisationerna samlar ungeför 350 000 personer som är engagerade för att Sverige ska ha ett starkt totalförsvar. Våra medlemmar bidrar bidrar till att stärka Sveriges beredskap i tider av kris och höjd beredskap. Det har vi fått många kvitton på inte minst under sommarens skogsbränder. Men hur vill riksdagspartierna, om de får majoritet efter valet, utveckla totalförsvaret så att vi har en bra beredskap om krisen eller kriget kommer? Och ser de kraften som de frivilliga bidrar med? Nedan ser du hur riksdagspartierna svarade. SD är enda parti som inte svarat. 

  1. Vilken försvarsförmåga tycker ert parti att Sverige ska ha?
  2. Hur vill ert parti stärka totalförsvaret?
  3. Hur ser ert parti på de uppgifter som de frivilliga försvarsorganisationerna har?

socialdemokraterna-loggaSocialdemokraterna

1. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att Sverige ska ha ett starkt militärt och civilt försvar som avskräcker antagonister från att på olika sätt angripa vårt land och vårt demokratiska styrelseskick. Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Vi vill ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

Under innevarande mandatperiod har försvaret tillförts stora medel och en återupprustning inletts. För oss är det en självklarhet att vi måste fortsätta detta arbete och dimensionera det militära försvaret så att det har förutsättningar att utföra sina uppdrag i enlighet med riksdagens beslut.

För oss socialdemokrater är det självklart att diplomatin är den främsta försvarslinjen, vi har en i grunden defensiv hållning. Lika självklart är dock att vi är pragmatiska och agerar efter de förutsättningar vi ställs inför.

2. Sverige ska ha ett robust totalförsvar där vatten- och livsmedelsförsörjning, tillgång till sjukvård och läkemedel, nödvändig el och drivmedel, information och fungerande infrastruktur säkras i händelse av kris, höjd beredskap eller i värsta fall krig. Regeringen har under mandatperioden kraftfullt arbetat för att återuppbygga totalförsvaret och för ändamålet tillfört stora medel och utfärdat en rad direktiv. Till exempel fattade regeringen nyligen beslut om att tillsätta en utredning för att förtydliga ansvars- och ledningsförhållanden samt att stärka samordningen inom civilt försvar inom ramen för totalförsvaret. Utredningen ska analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. Strukturen ska även stärka samhällets förmåga att hantera fredstida kriser.

I planeringen av totalförsvaret har kommuner, landsting, länsstyrelser och berörda myndigheter avgörande funktioner. De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en avgörande roll i totalförsvaret. Det privata näringslivet måste också på ett tydligare sätt inkorporeras i totalförsvarsplaneringen. Det uppbyggnadsarbete av totalförsvaret som påbörjats enligt direktiv från den socialdemokratiskt ledda regeringen måste fortsätta med kraft.

3. De frivilliga försvarsorganisationerna gör vårt land starkare och tryggare. För oss socialdemokrater är det en självklar sanning att de frivilliga försvarsorganisationerna är ovärderliga för totalförsvaret och därför för vårt land som helhet. Det engagemang, den kunskap och kompetens som kännetecknar de frivilliga försvarsorganisationerna kan aldrig överskattas. Totalförsvaret har i de frivilliga försvarsorganisationerna en folkförankring som är central för dess långsiktighet.

Frivilligorganisationerna är också ovärderliga som bärare av demokratisk skolning. Engagemang, inte minst hos våra unga, kan i de frivilliga försvarsorganisationerna fångas upp och kanaliseras på ett konstruktivt sätt som kan vara avgörande för hur resten av livet utformas.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under hela den gångna mandatperioden arbetat för att synliggöra och stärka frivilligorganisationerna. Senast hösten 2017 gav regeringen MSB ett tillskott om 24 miljoner att fördela till de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet.

Under sommaren har vi ännu en gång sett hur frivilligorganisationernas medlemmar osjälviskt utfört ett stort arbete, denna gång för att stödja släckningsarbetet vid de omfattande skogsbränderna. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är en av de ministrar som uttryckt sin och regeringens uppskattning över detta. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har också lovat att förstärka resurserna till frivilligorganisationer för att kompensera för sådana kostnader som uppstått i deras arbete med bränderna och som inte kan ersättas på annat sätt

Det stöd som de frivilliga försvarsorganisationerna ger till Försvarsmakten och civilsamhället kan aldrig överskattas. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att de frivilliga försvarsorganisationerna ska ha de förutsättningar som krävs för att kunna utföra sina viktiga uppgifter på ett konstruktivt och bra sätt.

moderaterna-loggaModeraterna

1. Sverige ska ha en stark försvarsförmåga som gör att försvaret kan värna svenskt territorium och svenska intressen. Moderaternas mål är att Sverige ska ha ett modernt, tillgängligt och fullt utrustat försvar som kan lösa denna uppgift. Försvarsförmågan måste också upprätthållas långsiktigt och inte påverkas av kortsiktiga politiska svängningar.

2. Såväl det militära som det civila försvaret har under drygt 20 års tid varit satt på undantag. Det kommer att krävas ansenliga satsningar för att höja försvarsförmågan. Moderaterna vill att totalförsvaret ska stärkas genom att vi skjuter till 18 miljarder i närtid och ökar försvarsanslaget upp till två procent av BNP inom en tioårsperiod. Det innebär i princip en fördubbling av dagens anslag.

Vi har även presenterat omfattande förslag på hur detta ska gå till. Det gäller allt från bättre villkor för de anställda i Försvarsmakten och stora materielsatsningar till förbättrad försörjningstrygghet och en starkare nationell krisledning.

3. De frivilliga försvarsorganisationerna fyller redan idag viktiga uppgifter när det gäller både totalförsvaret och krisberedskapen. Det gäller främst utbildning, men organisationerna bidrar även till försvarets folkförankring. Frivilligorganisationernas insatser höjer försvarets operativa förmåga och stärker samhällets robusthet.

Det finns en stor potential i att använda frivilligorganisationerna ytterligare, särskilt i ljuset av att vi moderater har föreslagit omfattande satsningar på försvaret de kommande åren. En konkret sak vi har föreslagit är att knyta upp IT-kompetens via de frivilliga försvarsorganisationerna för att stärka cyberförsvaret.

miljöpartiet-loggaMiljöpartiet

1. Miljöpartiet vill återskapa ett välfungerande totalförsvar som kan möta en bred och komplex hotbild grundad i aktuell säkerhetspolitisk analys. Vi verkar för att Sverige ska kunna möta ett säkerhetspolitiskt läge där gränsen mellan krig och fred inte är lika tydlig som tidigare. Det kräver att vi återuppbygger ett väl fungerande civilförsvar, men också ett återupprättat totalförsvar där det civila och militära försvaret arbetar gemensamt i händelse av höjd beredskap.

Att åter få ett totalförsvar på plats är något som Miljöpartiet har argumenterat för länge och det är positivt att det nu pågår ett arbete mellan Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att ha ett uppdaterat totalförsvar som kan möta den nya hotbilden.

2. Miljöpartiet vill stärka Sveriges resiliens, motståndskraft mot risker och hot. En förutsättning för att förbereda samhället för, och bemöta, risker och hot är att bygga mer resilienta, motståndskraftiga samhällen. Livsmedelsförsörjningen ska säkras genom ökad lokal produktion av mat. Att öka resiliensen i elsystemet genom att fler producerar sin egen el är också säkerhetspolitik, även om många ofta inte tänker på det. Lika viktigt är att främja en psykologisk resiliens, det vill säga att värna människors tillit till varandra och till samhällets institutioner genom att exempelvis värna demokrati, rättsstaten och oberoende medier. Det bidrar till att göra oss mer beredda att ställa upp för varandra i kris och, i värsta fall, att försvara landet i en krigssituation.

Miljöpartiet står bakom den rapport som försvarsberedningen förhandlat fram kring utformandet av ett nytt totalförsvar. I den rapprten presenteras en lång rad exempel på hur totalförsvaret kan stärkas, för att hantera en mängd olika hot, från kris till krig.

3. Det civila försvaret var i praktiken nedlagt under ett antal år, men planeringen för att återskapa det har påbörjats under denna mandatperiod under ledning av den rödgröna regeringen. Bland annat har krigsplaceringar av personal inom viktiga samhällsfunktioner återupptagits. Men mycket arbete återstår, inte minst vad gäller att involvera den privata sektorn, som också behöver bidra i ett kris eller krigsläge. Här behövs både dialog för ökad kunskap och konkreta avtal som reglerar vem som gör vad i olika kris/krigssituationer.

Sverige har idag har en situation där exempelvis nära hälften av länsstyrelserna bedömer att de på senare tid inte haft tillräckliga resurser för att utföra sina ålagda krisberedskapsuppgifter, enligt Riksrevisionens granskning. Livsmedelslagren har avvecklats, och Sverige har idag en mycket bristande livsmedelsberedskap i händelse av kris. MSB har även konstaterat att samhällsviktiga verksamheter saknar reservkraft och att uthålligheten i befintlig reservkraftsförsörjning är bristfällig.

Samhällets förmåga att hantera störningar i elförsörjningen är bristfällig. Det saknas vidare tillräcklig kunskap hos ansvariga aktörer om hur den breda hot- och riskbilden ska hanteras, till exempel vad gäller hur långa elavbrott man ska kunna klara av eller vilka hot och risker Sverige behöver ha läkemedel och sjukvårdsberedskap för.

centerpartiet-loggaCenterpartiet

1. Sverige är värt ett starkt försvar. Ett försvar som kan skydda vårt land, vår demokrati och oss som bor här. Men också ett försvar som kan hjälpa till med fred och säkerhet i världen. Försvaret ska ha förmågan att försvara hela landet, i de väder och klimat som finns här, och vara närvarande i hela landet. Det kräver att den operativa förmågan behöver öka i alla försvarsgrenar, och mellan försvarsgrenarna. Vi ska ha en försvarsförmåga, en totalförsvarsförmåga, som avskräcker och står emot en potentiell angripare. Vi ska ha förmågan att samarbeta med andra länder, det gör vårt försvar bättre och starkare.

2. Det finns mycket att göra för att åter bygga upp totalförsvaret. Detta arbete är ännu i sin linda men måste göras snabbare än vad det gör idag, eftersom den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde har försämrats. Dom som arbetar med det civila försvarets uppbyggnad måste får rätt förutsättningar för det, mer pengar men också tydliga krav på vad de ska klara av. Vi vill att krav tas fram på hur länge samhällsviktig verksamhet måste fungera, eller hur långa avbrott max får vara. Vi tycker att en vardagsberedskap och en god krisberedskap är en förutsättning för ett robust civilt försvar. Krig innebär andra och svårare omständigheter. Det betyder att vardagsberedskap och krisberedskap inte är tillräckligt för att hantera ett krig. Istället måste fler aktörer tänka på vad totalförsvaret betyder när man utvecklar olika verksamheter. Annars kommer vi att bygga ett sårbart samhälle som inte är berett om det blir krig. 

Det finns mycket som behöver göras, i nuläget prioriterar Centerpartiet att säkra livsmedels-, läkemedels- och energiförsörjningen. För att minska sårbarheterna i livsmedelsförsörjningen måste Sveriges bönder få bättre villkor, det handlar om att öka andelen svenskproducerat mat. Men det handlar också om att öka lagerhållningen av nödvändiga livsmedel och att individer minskar sin egen sårbarhet. Lagerhållningen av nödvändiga läkemedel kan också behöva öka. 

Vi vill göra det lättare för människor att klara sig själva. Våra förslag inom energiförsörjningen med småskalig el är ett exempel på det. Det är till grannen med solceller på taket och batterilager i källaren som hela kvarteret kommer att söka sig när ett långvarigt elavbrott inträffar. Och naturligtvis är det svårare att för en angripare att slå ut hundratusentals småskaliga elanläggningar, än ett fåtal stora. På samma sätt så ökar våra chanser att klara oss själva, utan rysk olja, om vi ökar den svenska tillverkningen av biodrivmedel. Då skapar vi också fler jobb inom de gröna näringarna. Med fler fossilfria maskiner inom lantbruket ökar våra möjligheter att ha en matproduktion som inte är beroende av omvärldens råolja. 

För att stärka totalförsvaret måste alltså politiken hänga ihop och fler sektorer ha med totalförsvarsperspektivet när de planerar sin verksamhet och minskar sina sårbarheter.

3. För Centerpartiet utgör de frivilliga försvarsorganisationerna på ett sätt ryggraden i det svenska försvaret. Genom att vara aktiva och närvarande i hela landet bidrar de frivilliga försvarsorganisationerna till folkförankringen, vilket vi ser som en av de viktigaste försvarsförmågorna. Svensk krisberedskap och totalförsvaret är beroende av civilsamhället och ett frivilligengagemang. Vi vill se en större och tydligare roll för civilsamhället och frivilligorganisationer i händelse av kris och krig. Erfarenheter visar att frivilligorganisationer alltid spelar en viktig roll vid olika kriser. Nu är det viktigt att kommuner och andra som kan behöva stöd av frivilligorganisationer under en kris har med frivilligperspektivet då de planerar sin verksamhet och övar.

vansterpartiet-loggaVänsterpartiet

1. Vi värnar den militära alliansfriheten, som bidragit till att generationer i Sverige kunnat leva i fred. Den innebär även att vårt internationella handlingsutrymme ökar och att vi kan fungera som en trovärdig medlare i konflikter.

Vänsterpartiet delar i stort det försvarspolitiska inriktningsbeslutet om att det enskilt viktigaste under försvars-inriktningsperioden 2016–2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Vänsterpartiet vill inte att försvaret ska lägga ner fler förband. Tvärtom ser vi att det kan bli aktuellt med satsningar på förbandsverksamheten för att försvaret ska ha kapacitet att möta relevanta hot, men också för att vår militära alliansfrihet ska vara trovärdig.

Vi välkomnar att värnplikten har återinförts och att den är könsneutral. Det är dock viktigt att Försvarsmakten förbättrar sitt arbete för att förebygga diskriminering mot kvinnor inom försvarsmakten och att en tydlig plan för detta arbete tas fram. Värnplikten är viktig för att stärka försvarets folkliga förankring och för att stärka förmågan. Vi anser att Försvarsmakten bör få ett tydligare direktiv när det gäller att ställa upp i samband med civila kriser och katastrofer och har föreslagit att brandbekämpning och annan katastrofbekämpning ska vara en del av de värnpliktigas grundutbildning.

Vi menar att värdlandsavtalet med Nato ska rivas upp och vi säger nej till en ökad militarisering av EU. Ett försämrat omvärldsläge måste mötas av politiska lösningar, inte militär upprustning. Sverige ska vara en stark röst för fred och avspänning, både i vårt närområde och i resten världen.

Vi delar många av de förslag som Försvarsberedningen har lagt fram även om vi menar att det saknas fog för att trissa upp beskrivningen av det säkerhetspolitiska läget. Vår uppfattning är att det fortfarande är osannolikt med ett enskilt militärt angrepp mot Sverige. Däremot behöver samhället alltid byggas för att vara så robust som möjligt. Den bästa säkerhetspolitiken är den som lyckas förebygga och avstyra kriser och konflikter redan innan de uppstår.

2. Vänsterpartiet vill se ett väl fungerande totalförsvar med ökad operativ förmåga och ett starkare civilförsvar. Vi behöver inkludera fler aspekter i det säkerhetspolitiska arbetet. Samhället ska vara robust, oavsett om det gäller cyberattacker, extrema väderhändelser, eller en krigssituation.

Vi anser också att beredskapen för att hantera kriser och katastrofer bör förbättras. Vi vill även öka det internationella samarbetet vad vad gäller säkerhetspolitiska och fredsfrämjande studier samt utveckla och införa en modern civilplikt.

Det civila försvaret behöver stärkas på en rad områden och vi delar de flesta förslag i Försvarsberedningens rapport om det civila försvaret ”Motståndskraft” som släpptes i december 2017. Det handlar bl. a om att stärka tillgången till livsmedel, el, sjukvård, transporter, läkemedel mm i samband med kriser, katastrofer eller i värsta fall ett väpnat angrepp. Vi måste också förbättra ledningen och organisationen och samordningen av det civila försvaret på nationell, regional och lokal nivå.

3. Vänsterpartiet är positivt inställda till de frivilliga försvarsorganisationerna och anser att de spelar en betydelsefull roll som ett komplement till Försvarsmaktens arbete och som en del av den folkliga förankringen av försvaret. De frivilliga försvarsorganisationerna har även god kännedom och kunskap om lokala förhållanden samt gör viktiga insatser i samband med t.ex. bränder och andra katastrofer. De spelar därmed en viktig roll för det civila försvaret. Vi har tillsammans med regeringen ökat anslagen för de frivilliga försvarsorganisationerna, men vi utesluter inte ytterligare ökningar.

liberalerna-loggaLiberalerna

1. Liberalerna vill att Sverige uppnår Natos riktlinjer. Vi måste ha ett tillräckligt starkt försvar för att kunna avskräcka en potentiell angripare. Vi behöver emellertid erkänna att vi inte kan garantera vår säkerhet på egen hand. Liberalerna vill att Sverige därför går med i Nato och fördjupar EU-försvarssamarbetet. Men det är samtidigt viktigt att Sverige gör sin del och kraftigt stärker sitt försvar och ökar antalet värnpliktiga. För att finansiera detta tillför Liberalerna under de nästkommande tre åren 24 miljarder mer till försvaret än vad regeringen har föreslagit. Inom tio år ska försvarsanslagen återigen uppgå till två procent.

2. Med ovannämnda finansiering vill vi bland annat:

  • Öka antalet brigader från dagens två planerade brigader (bara en som fungerar), till fem.
  • Ett nytt kustförsvar måste sättas upp, med såväl kustrobot som sjömålsartilleri.
  • Vi behöver sätta upp betydligt fler luftvärnsförband med medellång räckvidd, samtidigt som antalet korträckviddiga förband ökas.
  • Öka antalet JAS-plan från 100 till 160 och antalet basbataljoner bör ökas från dagens två till sex för att kunna sprida planen till fler flygbaser för att kunna skyddas mot bekämpning.
  • Vi behöver dessutom kraftigt öka vårt civilförsvar. Liberalerna föreslår därför att civil värnplikt införs och att MSB storsatsar på cyberförsvar.

3. Vi ser en stor potential hos de frivilliga organisationerna. Vid kris kan de vara skillnad mellan framgång och katastrof.

kristdemokraterna-loggaKristdemokraterna

1. Kristdemokraterna vill öka Sveriges försvarsförmåga kraftigt. Vi vill dels satsa 2 procent av BNP på försvaret, dels vill vi gå med i Nato. Mer specifikt innebär våra satsning att Sverige ska ha fem fungerade brigader, samt därutöver speciellt organiserade enheter för försvaret av Stockholm och Gotland. Marinen ska förstärkas så att den kan operera på både väst- och ostkust samtidigt. Vi behöver behålla flygstridskrafterna på minst samma nivå idag. Vi vill alltså inte göra oss av med gamla plan när nya tillförs. Värnplikten och reservofficerarna behöver utökas.

2. Vi ser ett behov av att framför allt stärka IT-delarna och vill ha en särskild myndighet för cyberförsvar, med ansvar för regelverk, tillsyn, uppföljning och implementering av svensk IT- och cybersäkerhet, både för privat och offentlig sektor. Att dela upp ansvaret mellan flera olika myndigheter som enbart har en fragmentarisk insyn i problembilden duger inte.

Vi behöver stärka krisberedskapen och anskaffa egna brandflyg, för att ta ett aktuellt exempel. Försvarsmakten bör överta ansvaret för räddningshelikoptrar från Sjöfartsverket. Vi vill återinföra beredskapspolisen som ska kunna användas som resurs i både fred och krig.

3. I vår försvarspolitiska rapport För ett tryggt Sverige – som finns på Kristdemokraternas hemsida – skriver vi uttryckligen att frivilligorganisationerna behöver förstärkas som en del i upprustningen av försvaret. Det gäller Hemvärnet, skytteföreningar och naturligtvis Svenska Lottakåren. I takt med att försvarsanslagen växer mot tvåprocentsmålet och den svenska krisberedskapen återigen stärks kommer frivilligorganisationernas betydelse också att växa.