Svenska Lottakåren utbildar förstärkningsresurser till Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne bygger upp sin krigsorganisation och en viktig del för att säkerställa uthållighet över tid är förstärkningsresurser från de frivilliga försvarsorganisationerna. Svenska Lottakåren har uppdraget att utbilda stabs- och registratorsassistenter.

Publicerad 16 mars 2022

- Vi har haft en bra dialog med Länsstyrelsen Skåne om det framtida behovet av avtalspersonal. Nu ser vi fram emot att rekrytera och utbilda många engagerade, blivande lottor som vill göra en insats för sitt län, säger Anna Nubäck, generalsekreterare Svenska Lottakåren.

Stabs- och registratorsassistenterna kommer efter utbildning placeras i Länsstyrelsen Skånes krigsorganisation men kommer även att kunna ge stöd i händelse av en samhällskris. Rekrytering pågår under mars, med målet att utbilda de blivande stabs- och registratorsassistenterna under hösten 2022.

Förstärkningsresurser från de frivilliga försvarsorganisationerna möjliggör att Länsstyrelsen Skåne kan rusta sin organisation för att ha uthållighet över tid i händelse av en kris eller höjd beredskap. Avtalspersonalen gör att länsstyrelsens egen personal kan avlastas och istället koncentrera sig på sina expertområden.

- Vi ser fram mot att få stöd av frivilliga som vill bidra till Länsstyrelsens ledningsförmåga. Vi behöver frivilliga som kan bidra till vår organisation, dels genom den kunskap som man får genom de utbildningar som Svenska Lottakåren erbjuder, men även genom sin egen livserfarenhet, säger Marcus Björklund, beredskapsdirektör i Länsstyrelsen Skåne. De olika kompetenser de frivilliga försvarsorganisationerna bidrar med är avgörande för vår förmåga att verka i Skåne.

För att kunna utbilda sig till stabs- eller registratorsassistent behöver man vara medlem i en frivillig försvarsorganisation, svenska medborgare och mellan 18 – 61 år.

Lottakårerna i Skåne planerar för informationsmöten under våren.