Öka din demokratiska beredskap | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Öka din demokratiska beredskap

Demokrati är våra gemensamma spelregler för hur vi tillsammans skapar det samhälle vi vill leva i. Men vad har demokrati med vår verksamhet att göra? Du som medlem är inbjuden till en seminarieserie där vi tittar på olika aspekter av demokrati och säkerhet.

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Regeringen säger i ”Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara” att den svenska demokratin står på en stark grund och att de grundläggande fri- och rättigheterna har en stabil förankring i befolkningen. Samtidigt ser regeringen att det finns utmaningar för demokratin vilket gör att demokratin inte kan tas för given.

Vi hör på nyheterna om hur demokratier försvagas och utmanas, men utmaningarna finns även i Sverige. Ojämlikt deltagande, desinformation och propaganda, hot mot opinionsbildare och mer aktiva antidemokratiska aktörer är några av de utmaningar den svenska demokratin står inför.

En förutsättning för en stark demokrati är att människor engagerar sig, känner ansvar och ägarskap för den och står bakom dess principer. En viktig del i det är att använda sin rösträtt men också att bilda sig en uppfattning i samhällsfrågor och kritiskt värdera nyheter och samhällsinformation.

Som lottor är vi en viktig del i att bidra till att stärka demokratin, att försvara den varje dag. Det står till och med i vår stadga kapitel 3, paragraf 1c att vi ”utbildar för att försvara fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter”. Ytterst är det vårt samhälles grundläggande värderingar vi ska försvara, våra demokratiska principer, våra fri- och rättigheter, det sätt vi vill leva.

För att vi ska kunna göra det behöver vi skaffa oss demokratisk beredskap precis som vi har beredskap för en kris. I den här seminarieserien kommer du att få kunskap och verktyg för att öka din demokratiska beredskap så du kan vara delaktig i att främja, förankra och försvara demokratin. Bäst demokratisk beredskap får du så klart om du deltar vid alla tillfällena. Seminarierna genomförs på Zoom och är öppen för alla medlemmar. Du anmäler dig här.

 • 12 maj - Hur säkrar vi demokratins fortlevnad i tider av kris?

  Den svenska demokratin bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den offentliga makten utövas under lagarna, med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Dessa principer är grundläggande för Sverige som demokrati och rättsstat. De utgör grunden för hela vårt samhälle. Men hur ska demokratin skydda sig mot de som vill undergräva den? Sofia ger oss en solid grund att stå på när det gäller att förstå vad demokrati är och hur den kan försvaras i tider av kris. 
  Sofia Näsström, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, med särskild inriktning mot politisk filosofi. Sofia har skrivit boken ”Demokrati. En liten bok om en stor sak”.

 • 19 maj- Vad är brott mot demokratin?
  Polisen har börjat kategorisera brott som hotar någons grundlagsskyddande rätt som demokratibrott. När krafter i samhället försöker tysta institutioner som bär upp demokratin är risken att många inte längre orkar eller vill engagera sig för demokratin och politiker, journalister och aktiva inom civilsamhället tystnar. Vad är ett demokratibrott och vilket stöd finns att få när man utsätts för hat- och demokratibrott? Vad kan vi som lottor göra?
  Cornelia Johansson jobbar på Brottsofferjouren, en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.
   
 • 27 maj - En stark demokrati är en säkerhetsfråga
  Omvärlden förändras och i länder i vår närhet ser vi hur demokratin försvagas och utmanas. Hot mot fred och säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer. Så hur påverkas vår säkerhet av att demokratin är hotad och vad är det som egentligen är skyddsvärt? Emelie ger oss en bild av hur det ser ut internationellt såväl som nationellt och ger oss tips på hur vi kan bidra för att främja, förankra och försvara demokratin.
  Emelie Weski är talare och skribent inom fred och säkerhet. Emelie är ledamot i Folk och Försvar.

   

 • 26 augusti - Demokratisk säkerhet
  Vår säkerhet är förenad med våra grundläggande värden. Vi ska försvara och främja vår demokrati och vår rättsstat och vidmakthålla respekt för varje invånares fri- och rättigheter, mot alla inre och yttre aktörer som kan vilja undergräva dem. Så står det i nationella säkerhetsstrategin. Men hur gör man när två värden – demokrati och säkerhet – ställs mot varandra? Anders hjälper oss förstå begreppet demokratisk säkerhet, som ser demokrati och demokratihot som sammanhängande storheter i ett system.
  Anders Strindberg är förste forskare på FOI.
   
 • 31 augusti - Kunskap stabiliserar demokratin
  Ett öppet och ständigt pågående menings- och kunskapsutbyte syresätter demokratin. Samtalet och samhällsdebatten tillför åsikter, perspektiv och kunskaper. Åsiktsskillnader och debatt är således en central del av den demokratiska processen och bidrar till förankring och legitimitet hos befolkningen. Ett öppet och levande demokratiskt samtal förutsätter att det finns tillgång till information och analys om samhällsutvecklingen. Men när algoritmerna ger oss mer av det vi gillar, hur kan vi då hitta och ta del av information som breddar vår förståelse? Jeanette lär oss starka och oberoende medier är viktiga för ett öppet och levande demokratiskt samtal.
  Jeanette Öhman är redaktör på Vad Vi Vet, en redaktion som vill göra fakta viktigt igen.
   
 •  13 september- Vad är demokratisk beredskap
  En förutsättning för en stark demokrati är att människor engagerar sig, känner ansvar och ägarskap för den och står bakom dess principer. Många kanske tar demokratin för given men händelser i vår omvärld, historiskt och i nutid, visar att antidemokratiska krafter kan påverka och underminera demokratin. Demokratisk beredskap handlar om att göra aktiva demokratiska handlingar, som att vara medlem i en förening, för att vara med och påverka istället för att bara titta på. 
  Edna Eriksson är journalist, demokratiaktivist och ordförande i MR-stiftelsen. Tillsammans med Svenska Lottakårens kommunikatör Maria Öst har Edna tagit fram mini-serien Demokratisk beredskap som publiceras i Lottapodden under våren och sommaren 2021.